Diversiteit en educatie

Diversiteit en educatie

Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat de stad Beringen is geëvolueerd naar een stad met een zeer diverse bevolking.
De stad zet in op het werken aan samenleven in diversiteit en het creëren van gelijke kansen voor alle Beringenaren.
Een diversiteitsbeleid is in de eerste plaats een inclusief beleid, een zaak van alle stadsdiensten. Door middel van overleg, samenwerking en ondersteuning worden alle medewerkers in dit thema versterkt, zodat de aandacht voor diversiteit in de toekomst vanzelfsprekend wordt in onze stadsorganisatie.
Deze ontwikkelingen maken dat de stad Beringen ook een pedagogische opdracht moet vervullen. Dit vooral op de domeinen opvoedingsondersteuning, taalbeleid, gezin en onderwijs.
In dit kader is er voor een aantal doelgroepen extra aandacht: inwoners met een migratieachtergrond, asielzoekers en vluchtelingen, inwoners die leven in (risico op) armoede, nieuwkomers, woonwagenbewoners, genderdiversiteit, …

Uitgelicht