Sportverenigingen – Subsidie samenwerkingsverbanden

Sportverenigingen – Subsidie samenwerkingsverbanden

De stad Beringen ondersteunt en subsidieert structurele samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen. De omvang van de subsidie hangt af van de aard van de samenwerking en is tijdelijk (maximum twee jaar).

Voorwaarden

 • erkend zijn door de stad
 • aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
 • een structureel en actief sportaanbod aanbieden
 • de Nederlandse taal als voertaal gebruiken
 • geen subsidies ontvangen van andere stedelijke adviesraden
 • een volledig en ondertekend dossier indienen
 • een financiële verantwoording voor de ontvangen subsidies opstellen
 • gunstig advies van de sportraad

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

 • sportraad dient advies te geven
 • sportraad past hiervoor criteria toe zoals een plan van aanpak, samenwerkingsovereenkomst
 • een eventueel restbudget van deze subsidie wordt overgeheveld naar de subsidie 'jeugdsport'

Aanpak

 • aanvraag in te dienen bij de dienst jeugd en sport met de daartoe bestemde formulieren
 • aanvraag indienen vóór 15 augustus van het budgetjaar
 • subsidie wordt uitbetaald voor 31 december van het budgetjaar
 • gunstig advies van de sportraad nodig

Uitgelicht