Sportverenigingen – Jeugdsporttoelage

Sportverenigingen – Jeugdsporttoelage

Een sportvereniging kan jeugdsportsubsidies krijgen op basis van het aantal gekwalificeerde jeugdsporttrainers en aantal uren training en wedstrijd onder leiding van die jeugdtrainers.

Voorwaarden

 • erkend zijn door de stad
 • aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
 • een structureel en actief sportaanbod aanbieden
 • de Nederlandse taal als voertaal gebruiken
 • geen subsidies ontvangen van andere stedelijke adviesraden
 • een volledig en ondertekend dossier tijdig indienen
 • een financiële verantwoording voor de ontvangen subsidies opmaken

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

 • 50% van de middelen wordt verdeeld onder het aantal sportgekwalificeerde jeugdtrainers, de andere 50% op basis van het aantal trainings- en wedstrijduren onder leiding van sportgekwalificeerde jeugdtrainers
 • een eventueel restbudget van de subsidie 'samenwerkingsverbanden' wordt aan deze subsidie toegevoegd

Aanpak

 • aanvraag indienen bij de dienst jeugd en sport met de daarvoor bestemde formulieren
 • aanvraag indienen vóór 15 augustus van het budgetjaar
 • subsidie wordt uitbetaald voor 31 december van het budgetjaar
 • gunstig advies van de sportraad nodig

Uitgelicht