Sportverenigingen – Infrastructuursubsidie

Sportverenigingen – Infrastructuursubsidie

De investeringssubsidies (FOSSA) zijn bestemd voor de financiering van sportinfrastructuurprojecten die bestaan uit grote herstellingen, renovaties en investeringen aan stedelijke sportinfrastructuur. Het reglement (openlucht) sportinfrastructuur omschrijft welke projecten hiervoor zoal in aanmerking komen.

Voorwaarden

 • je sportvereniging is door de stad erkend
 • je sportvereniging beheert en exploiteert via een domeinconcessie of recht van opstal stedelijke sportinfrastructuur
 • er is een gunstig advies van het beheersorgaan Sportcentra Beringen

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

 • voor sportinfrastructuur die via een domeinconcessie in gebruik en beheer is gegeven kan de financiële tussenkomst 100% bedragen
 • voor sportinfrastructuur die via een recht van opstal is gerealiseerd kan de financiële tussenkomst 25% bedragen
 • de via een recht van opstal gerealiseerde sportinfrastructuur moet minstens 20 jaar oud zijn

Aanpak

 • je sportinfrastructuurproject moet je vóór 1 maart van het budgetjaar indienen
 • je kan je ingediende projecten komen toelichten aan een commissie
 • de commissie geeft advies aan het beheersorgaan dat op zijn beurt een voorstel formuleert naat het schepencollege
 • het voorstel van het beheersorgaan wordt voor 1 mei geformuleerd
 • elke investeringssubsidie wordt uitbetaald binnen een termijn van 30 dagen na aflevering van de nodige stukken

Uitgelicht