Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek

De Vlaamse Overheid beslist voor welke aanvragen een openbaar onderzoek nodig is. Openbare onderzoeken worden aangekondigd met een gele affiche. Zie je ergens zo'n affiche hangen en ben je benieuwd naar de plannen van de aanvraag? Kom dan tijdens het openbaar onderzoek naar het stedelijk administratief centrum om de plannen in te kijken.

Bekendmaking
De dienst stedenbouwkundige vergunningen bezorgt de aanvrager de vereiste gele documenten om het openbaar onderzoek bekend te maken.
De bekendmaking van het openbaar onderzoek moet aangeplakt worden vanaf de dag na ontvangst van het volledigheidsbewijs tot op de dag van de beslissing.
De aanvrager brengt de bekendmaking, gele affiche, aan:

  • op een schutting, een muur of een bord bevestigd aan een paal
  • op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg
  • evenwijdig met de openbare weg
  • op ooghoogte
  • met de tekst gericht naar de openbare weg Deze aanplakking moet tijdens de hele periode goed zichtbaar en goed leesbaar zijn vanaf de openbare weg.

Duurtijd
Het openbaar onderzoek start tussen de 5de en 10de dag na de afgifte van het volledigheidsbewijs en duurt 30 dagen. Gedurende deze 30 dagen hangt het stadsbestuur op de gewone aanplakplaatsen, aan het stadhuis of aan het districtshuis, een bekendmaking uit. Tevens dient de aanvrager op de correcte wijze zijn gele affiche uit te hangen.

Kosten

Het inkijken van een openbaar onderzoek is gratis.

Aanpak

Gedurende de periode van 30 dagen kan iedereen zijn bezwaren of opmerkingen in verband met het ontwerp per aangetekende brie sturen naar de dienst of kan je deze komen afgeven tegen ontvangstbewijs. Een bezwaarschrift bevat minstens:
-naam en het adres van de indiener
-ondertekening van de indiener
-datum
-een omschrijving van het bezwaar
-de reden waarop de indiener het beroep wil baseren

Lopende openbare onderzoeken
Hier vind U de lijst met lopende openbare onderzoeken

Afsluiten van het openbaar onderzoek
Binnen 5 werkdagen na de afloop van het openbaar onderzoek stelt de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een proces verbaal op. Het proces verbaal bevat de aanvangsdatum en sluitingdatum van het openbaar onderzoek en de inventaris van de ingediende bezwaren. Dit wordt bij het aanvraagdossier gevoegd. Het college van burgemeester en schepenen spreekt zich uit over de ingediende bezwaren bij de evaluatie van de aanvraag.

 

Nooddecreet - coronamaatregel


Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 10 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort.
Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden ten vroegste op 25 april 2020, de minister kan deze termijnen echter nog verlengen.
Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.
Verdere informatie bezorgen we zo snel mogelijk.

Uitgelicht