Gemeentebelastingen – Bezwaarschriften

Gemeentebelastingen – Bezwaarschriften

Scroll naar

Indien je niet akkoord bent met een aanslagbiljet kan je hiertegen een bezwaar indienen.

Bij het indienen van een bezwaar moeten volgende regels gevolgd worden

 • het bezwaar kan worden ingediend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger
 • het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn
 • de bezwaartermijn bedraagt drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van contante inning

Een modelbrief voor het indienen van een bezwaarschrift vind je hier.

Voorwaarden

 • bezwaar indienen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van contante inning
 • ingediend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger
 • schriftelijk
 • ondertekend
 • gemotiveerd (melding maken van het voorwerp van het bezwaarschrift, de feiten en de ingeroepen middelen)

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Het bezwaarschrift moet voldoen aan volgende voorwaarden

 • ingediend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger
 • schriftelijk
 • ondertekend
 • gemotiveerd (melding maken van het voorwerp van het bezwaarschrift, de feiten en de ingeroepen middelen)

en moet aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd worden binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van contante inning.

Uitgelicht