Cultuurverenigingen – Lidmaatschap cultuurraad

Cultuurverenigingen – Lidmaatschap cultuurraad

Sociaal-culturele verenigingen in Beringen kunnen lid worden van de stedelijke cultuurraad. De cultuurraad bestaat uit de volgende vier deelraden: recreatie en cultureel erfgoed, artistiek, gemeenschapsvorming, mens en samenleving. Er vinden vier vergaderingen per jaar plaats voor de leden. In maart en oktober zijn de aparte deelraadvergaderingen, in juni het juniforum voor alle leden samen. In december wordt het jaar afgesloten met de uitreiking van de cultuurprijs en cultuurtandem. Naast deze vier vaste activiteiten organiseert de cultuurraad ook jaarlijks een cultuurreis, tweejaarlijks de prijs beeldende kunsten stad Beringen en wordt indien mogelijk meegewerkt aan andere (tijdelijke) activiteiten. 

De koepel (ook wel het bestuur) vergadert tweemaandelijks en bestaat uit een afvaardiging (voorzitter, ondervoorzitter, secrearis) van elk van de vier deelraden. 

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan een vereniging uit de amateurkunsten of sociaal-culturele sector moet voldoen om lid te worden van de stedelijke cultuurraad Beringen zijn eenvoudig. Culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen, die werken met vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en die een werking ontplooien op het grondgebied van Beringen komen in aanmerking voor toetreding tot de cultuurraad. Net zoals deskundigen op vlak van cultuur die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen en die in Beringen wonen.

Meer informatie over de doelstelling, de organisatie en samenstelling van de stedelijke cultuurraad Beringen is terug te vinden in het organiek reglement.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Elk lid van de stedelijke cultuurraad dient gedurende een kalenderjaar minstens de helft van de (bovenstaande) vergaderingen bij te wonen. Anders volgt einde mandaat. Een culturele vereniging, organisatie, instelling of deskundige die op deze manier uitgesloten wordt, kan slechts na het verstrijken van een volledig kalenderjaar opnieuw een aanvraag tot lidmaatschap indienen. 

Aanvraag

Je kan op elk moment een aanvraag tot lidmaatschap indienen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de goedkeuring van de aanvraag na advies van de koepel. De aanvrager wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht.

Aanpak

De aanvraag is volledig wanneer je als vereniging de volgende documenten aanlevert

  • volledig ingevuld aanvraagformulier
  • motivatie / reden om toe te treden
  • huishoudelijk reglement en/of statuten van de vereniging
  • werkings- of jaarverslag
  • bestuurssamenstelling van de vereniging

De aanvraag mag digitaal (stedelijke.cultuurraad@beringen.be) of schriftelijk worden bezorgd aan de dienst cultuur.

 

Uitgelicht