Buurtwegen

Buurtwegen

Buurtwegen maken deel uit van het trage wegennet en hebben een openbaar karakter. Niet alle trage wegen zijn buurtwegen. De meeste buurtwegen zijn opgenomen in de Atlas der Buurtwegen. In deze atlas wordt een onderscheid gemaakt in wegen ('chemins') en voetwegen ('sentiers'). De wet op de buurtwegen is erg oud (1841) maar is nog steeds van toepassing. Loopt er een buurtweg over je eigendom, dan moet deze weg steeds toegankelijk blijven voor iedereen.

Indien een buurtweg niet meer gebruikt wordt, of de verdere ontwikkeling op één of meerdere percelen hindert, kan je als betrokkene een afschaffing van die buurtweg aanvragen. Indien de buurtweg nog gebruikt wordt of nodig is om achterliggende percelen te bereiken, kan je vragen die buurtweg te verleggen.

Je kan de Atlas van de Buurtwegen op het stadhuis inkijken of digitaal raadplegen.

Voorwaarden

Bij elke opening, wijziging of verlegging van een buurtweg is een rooilijnplan vereist. Dat geldt ook voor buurt- of voetwegen op privédomein. Een rooilijn geeft de (huidige of toekomstige) grens aan van een openbare weg. Een buurtweg is een openbare weg. Ook de rooilijn van een weg over privédomein geeft de rand van de weg of de scheiding tussen de openbare weg en de aangelande gronden aan, ook al is er geen onderscheid naar eigendom.

Kosten

Het opstarten van een procedure tot afschaffing of verlegging van een buurtweg kost 600,00 euro als onkostenprovisie. De eindafrekening kan lager of hoger zijn, met een minimum dossierkost van 250,00 euro. Volgende kosten zijn voor de aanvrager

  • schattingsverslag (bij afschaffing of bij verlegging als het nieuwe tracé korter is dan het oude)
  • rooilijn- of afschaffingsplan
  • openbaar onderzoek (publicatie Belgisch Staatsblad en aangetekende zendingen)
  • aanleg nieuw tracé (indien van toepassing)

Wanneer door het afschaffen of verleggen een meerwaarde ontstaat is deze ook ten laste van de aanvrager. Deze bedraagt 80% van de geschatte grondwaarde.

Bijzonderheden

In sommige gevallen is de buurtweg gelegen op openbaar of privaat domein van de stad Beringen. In dat geval moet je niet de meerwaarde (80%) maar de volledige grondwaarde (100%) betalen. De stad verkoopt je dan de afgeschafte of verlegde buurtweg.

Aanpak

  • je dient een aanvraag in bij stad Beringen (bestaande uit: volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, verbintenis van de aanvrager, plannen en fotomateriaal) en betaalt de provisie
  • stad Beringen voert de administratieve procedure (organisatie openbaar onderzoek, aanvraag schattingsverslag, bespreking op gemeenteraad, ...)
  • provincie Limburg beslist over de aanpassing van de atlas der buurtwegen
  • je ontvangt samen met de beslissing van de provincie de eindafrekening
  • (indien van toepassing) een notaris verlijdt de verkoopakte

De procedure duurt enkele maanden en moet afgerond zijn vooraleer je een bouwvergunning of verkavelingsvergunning kan aanvragen.

Uitgelicht