Stad Beringen werkt aan integrale aanpak van de corona-crisis

Stad Beringen werkt aan integrale aanpak van de corona-crisis

Deze perstekst wordt verstuurd in antwoord op de persmededeling van een aanzet tot Coronaplan van de oppositiepartij sp.a Beringen. De stad Beringen wenst hierbij haar eigen integrale aanpak van de corona-crisis toe te lichten op hoofdlijnen. 

 

De stad Beringen is sinds vorige week verenigd in een?Crisiscomité?Corona waarin gezorgd wordt voor een integrale aanpak van de crisissituatie. Het comité is samengesteld uit medewerkers en het college van burgemeester en schepenen. Hier worden federale maatregelen opgevolgd, lokale maatregelen genomen en dit op de verschillende levensdomeinen en op het vlak van onze organisatie van 600 werknemers.

 

Het geheel wordt integraal opgevolgd via Microsoft Teams; een platform waarbij we voor de verschillende disciplines 1 op 1 met elkaar kunnen communiceren, chatten en bestanden delen. Er zijn verschillende kanalen opgezet rond communicatie, handhaving, beschermingsmiddelen, klantencontacten, zorg – opvang – onderwijs, … en deze elementen worden opgevolgd met dagelijkse vergaderingen waarin kort op de bal wordt gespeeld.

De focus ligt in eerste instantie op de veiligheid en gezondheid van de bevolking, het voeren van sensibiliseringsacties, de naleving en vertaling van de uitgevaardigde maatregelen, de veiligheid van de werknemers van stad en OCMW Beringen en de continuïteit van de dienstverlening en de hulpverlening aan de meest kwetsbaren in onze samenleving.  

Een aantal duidelijke initiatieven werden reeds genomen om de mensen te blijven verbinden en het sociaal isolement tegen te gaan, zoals het platform Beringen helpt waarop 80 vrijwilligers zich al geregistreerd hebben om hulpvragen van bewoners te beantwoorden en de verspreiding van een burenkaartje, …

De stad geeft het goede voorbeeld met haar organisatie. De meerderheid van de personeelsleden die thuis kunnen werken doen dit reeds. De stad was al enige tijd bezig met de uitrol van draagbare toestellen (Surfaces,laptops, ..). Het tijds- en plaatsonafhankelijk werken was reeds opgestart en werd nu versneld uitgerold via Office365. Er worden nog 50 bijkomende Surfaces aangekocht om dit nog verder vorm te geven. Ook werden de vaste PC’svan de medewerkers meegegeven om thuis te kunnen werken.

De vergaderingen van het Crisiscomité Corona en het college van burgemeester en schepenen worden voornamelijk via videoconferentie gedaan. De dienstverlening en hulpverlening van stad en OCMW blijft voor dringende zaken en wettelijke opdrachten gegarandeerd maar enkel op afspraak waarbij de nodige veiligheidsmaatregelen inzake social distancing worden opgevolgd. De telefonische bereikbaarheid blijft ook onveranderd verzekerd.

 

Uiteraard werken we achter de schermen ook verder aan andere scenario’s en proberen we maximaal te anticiperen op een mogelijke verergering van de toestand en nieuwe evoluties. 

De organisatie van het containerpark is een bevoegdheid van limburg.net en de sluiting werd opgelegd op bevel van de minister en niet door de stad Beringen zodat we hier zelf geen aanvullende dienstverlening kunnen organiseren. We monitoren constant de informatie van externe dienstverleners om onze inwoners adequaat te kunnen informeren.

De stad Beringen screent bovendien met een groep van medewerkers de social media via een online monitoringstoolEen aantal medewerkers gaan systematisch op zoek naar vragen van burgers die een antwoord moeten krijgen en geven consequent een gepast antwoord.

De bibliotheek is gesloten maar dat levert geen probleem voor de uitleningen die reeds gedaan werden. Hoewel het nog steeds mogelijk is om via de inleverbox aan de bibliotheek materialen in te leveren, is dit niet per se nodig aangezien de terugbrengdatum aangepast werd naar een datum vanaf 20 april. Die aanpassing geldt overigens niet als een verlenging. Elke bezoeker kan via Mijn Bibliotheek online de concrete inleverdatum voor zijn/haar materialen nagaan. Wat betreft materialen waarvan de inleverdatum reeds overschreven was, zal het te-laat-geld voorlopig ook pas verder lopen vanaf 6 april.  

De naleving van de uitgevaardigde richtlijnen en handhaving, zowel politioneel als administratief via administratieve sancties, wordt uiteraard uitgevoerd van zodra op federaal niveau de vereiste besluiten hieromtrent beschikbaar zijn.

De stad zal echter ook belangrijke focus blijven leggen op preventie door middel van duidelijke sensibilisering en eenduidige communicatie via verschillende kanalen, zoals website, facebook, Instagram, bewonersbrief, …
Een bewonersbrief voor de inwoners die niet zo vertrouwd zijn met digitale media is in opmaak en zal binnenkort worden gepost. Ook verwijzen we naar onze veelgestelde vragen op de website www.beringen.be/Corona_virus/FAQ_s_corona 

Daar geven we duidelijke antwoorden over de impact van de maatregelen op openbare diensten, scholen en kinderopvang, ondernemers, activiteiten en transport.  

Eventuele financiële en andere (steun-) maatregelen voor ondernemingen en verenigingen die tegemoetkomen aan de gevolgschade van de crisis zal de stad Beringen zich zeker buigen nadat er duidelijkheid komt over de federale en Vlaamse maatregelen in dit verband. Op deze manier kunnen deze maatregelen versterkend en aanvullend werken.   

 

De stad Beringen staat altijd open voor goede ideeën en initiatieven en bekijkt graag op welke manier dit kan geïntegreerd of meegenomen worden in de integrale aanpak die op niveau van het Crisiscomité Corona wordt bepaald. 

Heel wat burgers hebben immers goede en creatieve ideeën en we wille ze graag uitnodigen om samen met ons mee te denken aan oplossingen. Vandaar dat we een uniek e-mailadres beringenhelpt@beringen.be installeren waar deze ideeën en suggesties welkom zijn. 

Ook vragen we aan inwoners en mandatarissen om zoveel mogelijk informatie vanuit de stedelijke kanalen te delen op social media en de initiatieven die we nemen als stad verder aan te moedigen en te ondersteunen.   

Het vormt immers een collectieve strijd tegen het virus waarbij we alle krachten en ideeën moeten bundelen om hieraan het hoofd te bieden.

Uitgelicht