Zorgraad Eerstelijnszone West-Limburg

Zorgraad Eerstelijnszone West-Limburg

De reorganisatie van het eerstelijnslandschap brengt heel wat uitdagingen met zich mee. In de eerstelijnszone komt het zwaartepunt te liggen op de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid, personen met een zorg- en ondersteuningsnood en op de ondersteuning van de praktijk of de dienstverlening.

De omzendbrief met oproep tot het vormen van eerstelijnszones bepaalt een geografische omschrijving van een gebied dat minimaal 75.000 tot maximaal 125.000 inwoners omvat. De eerstelijnszone (ELZ) West-Limburg dekt Beringen, Ham, Tessenderlo en Leopoldsburg. De afbakening van de eerstelijnszone is geen doel op zich, het is louter een middel om de actoren in de sectoren gezondheid, zorg en welzijn in een gebied zo te organiseren dat ze optimaal samenwerken om het welzijn van de bevolking te verbeteren.

De wetgever heeft onderstaande opdrachten aan de eerstelijnszones toebedeeld:

  • organiseren van afstemming tussen de verschillende actoren
  • stimuleren van samenwerking en gegevensdeling
  • ondersteunen van de uitbouw van verenigingen van individuele actoren (opstart van kringen in hoofdzaak binnen de gezondheidssector)
  • ondersteunen van rechtentoekenning en maximale toegang van burgers (Geïntegreerd Breed Onthaal)
  • helpen aan de uitbouw van de sociale kaart

In het voorjaar van 2018 werd er in iedere betrokken gemeente een kick-off georganiseerd voor de ELZ West-Limburg. Op 28 februari van dit jaar, gaf het veranderforum (voorlopige algemene vergadering) zijn goedkeuring over de missie, de visie en het waardencharter van onze eerstelijnszone. Het veranderteam (voorlopige raad van bestuur) is nu bezig met de voorbereidingen van de samenstelling van de voorlopige zorgraad, het bepalen van de strategische doelstellingen en het erkenningsdossier. In 2020 verwachten we de definitieve erkenning van de Zorgraad West-Limburg.

De zorgraad krijgt een structuur van een vzw. Op donderdag 26 september worden de kandidaten van elke cluster (vertegenwoordigers van lokale besturen, gezondheidszorg, welzijn, personen met een zorg- en ondersteuningsvraag) voor de raad van bestuur voorgesteld.
“Alle eerstelijnszorg- en hulpverleners, vrijwilligers, mantelzorgers, werkzaam binnen zorg, welzijn of lokale besturen in de regio West-Limburg (Beringen, Ham, Tessenderlo en Leopoldsburg) kunnen toetreden tot de algemene vergadering. Zij kunnen zich aanmelden door te mailen naar secretariaat@lmnwk.be.” legt schepen Hilal Yalçin uit.

Uitgelicht