Een nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor Beringen

Een nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor Beringen

In de komende jaren staan we op vlak van omgevingsbeleid voor heel wat uitdagingen. Zo zijn er de klimaatontwikkelingen, waar wij ook op lokaal niveau moeten op anticiperen door onder andere onze ruimte meer klimaatbestendig te gaan inrichten. Op Vlaams niveau worden in het kader van omgevingsbeleid nieuwe visies en beleidskaders uitgewerkt hoe we best in de toekomst zullen omgaan met ruimte en omgeving.
“In Beringen staan we bovendien voor een aantal specifieke uitdagingen: Hoe gaan we onze mobiliteitsproblemen aanpakken? Hoe kunnen we onze groei duurzaam bestendigen? Wat is de rol en de meerwaarde van onze valleigebieden? Waar kan men in de toekomst nog bouwen en niet meer bouwen? Een beleid voor stad en dorpen …” vertelt schepen van stadsontwikkeling Patrick Witters.

Om deze uitdagingen op te nemen en hierrond nieuwe visies te ontwikkelen, heeft het schepencollege beslist om voor het grondgebied van Beringen een ‘Bouwmeester Scan’ te laten uitvoeren. Deze scan is  een objectief advies van een onderzoeksteam, gekaderd binnen het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Vlaams Klimaatbeleidsplan. Het onderzoeksteam, aangesteld door de Vlaamse Bouwmeester, voert zijn onderzoek in alle onafhankelijkheid uit. Het eindrapport is een expertenadvies voor het lokaal bestuur. Thema’s die worden behandeld zijn onder andere 'Dichtheid en kernversterking', 'Open ruimte', 'Mobiliteit' en 'Regelgeving en Publiek Ondernemerschap'. Voor alle thema's worden sterktes en zwaktes bepaald met tot slot een 'agenda van ruimtelijke opgaven voor een ruimtelijke transitie'.

Het eindrapport zal in het voorjaar volgend jaar klaar zijn. Dit rapport wenst het schepencollege aan te grijpen om hierover een breed stadsdebat te organiseren. Hierbij worden adviesraden, buurtplatformen maar ook individuele burgers, ondernemers en verenigingen betrokken; maar uiteraard ook de bouwsector, lokale architecten en ontwikkelaars. Er zullen  infomarkten en debatavonden worden georganiseerd. Anders denken en gebruik maken van de ruimte willen hierbij ook zo concreet mogelijk maken voor de burger; bijvoorbeeld door te peilen naar hun interesse voor nieuwe vormen van wonen, het gedeeld gebruik van tuinen, auto’s, fietsen, ... We gaan ook op zoek naar goede voorbeelden.

De Bouwmeester Scan en het stadsdebat moeten resulteren in ruimtelijke toekomstsscenario’s voor Beringen en ook in een draagvlak hoe we verder moeten omgaan met ruimte en omgeving.
“Beleidsmatig zal dit een vertaling krijgen in projecten, acties en nieuwe beleidskaders zoals een Beleidsplan Ruimte Beringen, bouwverordeningen, klimaatplan, woonbeleidsvisie,…” aldus burgemeester Thomas Vints.

Uitgelicht