Flexactie op 9 oktober 2019

Flexactie op 9 oktober 2019

Woensdag werd in Beringen een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op negen nachtwinkels.  De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.

De stad Beringen voerde woensdag een controle uit op een 9-tal nachtwinkels.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Thomas Vints uit. “Dergelijke uitbatingen moeten over een uitbatingsvergunning beschikken in het kader van het gemeentelijk reglement op de nachtwinkels, en voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en hygiëne. We kijken na of de gecontroleerde zaken aan die voorwaarden beantwoorden.

Ook op het aspect voedselveiligheid werd door het FAVV in het bijzonder gecontroleerd.

 We vinden het verder belangrijk dat de nachtwinkels in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving.”

Resultaten

Bij twee nachtwinkels bleek dat er zo’n ernstige problemen waren met de brandveiligheid, dat er een reëel gevaar was voor de klanten en de omwonenden. Deze winkels werden onmiddellijk ontruimd en gesloten, en mogen pas terug open gaan wanneer de brandweer hiertoe groen licht geeft.

Het controleteam stelde verder diverse inbreuken vast inzake de verplichtingen op het dagboek van ontvangsten, het bijhouden van het kasboek en op de wetgeving op de voedselveiligheid. Zo trof men in verschillende winkels vervallen voedingswaren aan, op sommige locaties was de temperatuur in de diepvriestoestellen te hoog, en in 1 winkel diende de volledige inhoud van de diepvriezer vernietigd te worden.

Voor een aantal buitenlandse producten in de winkels was de etikettering niet conform de EU regelgeving.

Zes nachtwinkels bleken niet over de vereiste uitbatingsvergunning te beschikken.

In totaal zullen  3 PV’s worden opgesteld en 11 waarschuwingen uitgestuurd.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel,  … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

“Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (bouwen en milieu, belastingen, lokale economie, wonen en bestuurlijke aanpak), ook uit inspecteurs van Toezicht Sociale Wetten, RVA, FOD Volksgezondheid, Dienst Vreemdelingenzaken, FAVV en BTW-controle). Ploegen van de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo begeleidden de actie. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdeling Hasselt.

Thomas Vints, burgemeester stad Beringen

Parket Limburg

Annemie De Boye ARIEC Limburg

Verduidelijking

Flexactie? Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de gemeente.

Bestuurlijke aanpak? De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur, vanuit haar eigen bevoegdheden maar in overleg met strafrechtelijke en fiscale partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen.

ARIEC Limburg? Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Limburg heeft als opdracht de gemeentebesturen te ondersteunen met expertise en methodiek rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het levert juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgt bovenlokale fenomenen op en levert bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein. Samen met de ARIEC’s van Antwerpen en Namen werd het door de Minister van Binnenlandse Zaken opgericht als ‘proeftuinproject’. Mits positieve evaluatie kan de structuur van de ARIEC’s op termijn nationaal worden uitgerold.

 

 

 

Uitgelicht