Flexactie in Beringen op vrijdag 23 november

Flexactie in Beringen op vrijdag 23 november

Vrijdagavond werd in Beringen een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een zevental drankgelegenheden.  De controle ging uit van het stadsbestuur.
De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat Limburg .

De stad Beringen voerde vrijdagavond een controle uit op zeven drankgelegenheden en/of shishabars.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Maurice Webers uit. “Dergelijke exploitaties hebben een omgevingsvergunning nodig, en moeten voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en hygiëne. We kijken na of de uitbatingen aan die voorwaarden beantwoorden. De FOD Volksgezondheid heeft dan weer gecontroleerd op het naleven van de rookwetgeving.”

“Specifiek voor de shishabars geldt bovendien dat er bij slechte verluchting een groot gevaar op CO-vergiftiging bestaat. De brandweer heeft daarom in het bijzonder op deze CO-waarden metingen verricht.”

“We vinden het tenslotte ook belangrijk dat de zaken in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling de overlast die door dergelijke exploitaties wordt veroorzaakt, in te dijken”.

Het controleteam deed veelvuldige vaststellingen inzake overtreding van de rookwetgeving, inbreuken op de voedselveiligheid, zwartwerk, sluikwerk, het ontbreken van prijsaanduidingen, inbreuken op de BTW-wetgeving en het ontbreken van de nodige documenten inzake brandverzekering en tapvergunning. In drie zaken hingen camera’s die niet in orde waren met de camerawet. Er werden 2 geseinde personen aangetroffen, waarvan er 1 werd gearresteerd. In totaal worden een 30-tal PV’s opgesteld.

De bestuurlijke controles hebben ook tot doel te voorkomen dat eventuele criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel,  … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

De burgemeester juicht de ondersteuning door de inspectiediensten en het ARIEC toe : “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen nu op provinciaal niveau kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren.

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (ruimtelijke ordening, lokale economie, financiën, huisvesting, veiligheid en preventie), ook uit inspecteurs van de Kansspelcommissie, de FOD Volksgezondheid, Toezicht Sociale Wetten, RSZ-inspectie, RVA, RIZIV, RSVZ, BTW-controle, het FAVV, het Vlaamse departement Werk en Sociale Economie, de brandweer, en de economische inspectie. Ploegen van de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket en arbeidsauditoraat Limburg.

Uitgelicht