Voorstellen van burgers

Voorstellen van burgers

Inwoners van Beringen kunnen een verzoek indienen om een vraag of een voorstel betreffende de beleidsvoering of de dienstverlening in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad van Beringen. Het verzoek moet gemotiveerd worden en moet alle nuttige stukken bevatten die de gemeenteraad kunnen voorlichten. De verzoeker mag het agendapunt zelf komen toelichten op de gemeenteraad. Het voorstel of de vraag moet gesteund worden door ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar.

Voorwaarden

1. Een inwoner kan maar éénmaal ondertekenen.
2. De ondertekenaar is inwoner van Beringen.
3. De ondertekenaar is ouder dan 16 jaar op datum van indiening van het formulier.
4. Het formulier wordt best ingevuld in drukletters.
5. Het formulier moet de naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.
6. Het verzoekschrift wordt met een aangetekende brief gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen, minstens 20 dagen vóór de gemeenteraadszitting.
7. Het verzoekschrift moet gesteund worden door ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar (cijfer te verkrijgen bij de dienst Burgerzaken (bevolking).

Uitgelicht