Verzoekschriften aan de organen van de gemeente

Verzoekschriften aan de organen van de gemeente

Iedereen heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Richtlijnen

1. Het verzoekschrift dient aan de organen van de gemeente gericht te zijn.
2. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk blijken.
3. Het verzoekschrift dient bij het orgaan van de gemeente ingediend te worden tegen ontvangstbewijs of als aangetekend zending gericht te worden aan de stad Beringen, p/a, Administratief centrum, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen. Het orgaan van de gemeente maakt het verzoekschrift onmiddellijk na ontvangst over aan de voorzitter van de gemeenteraad.