Vast bureau (OCMW)

Vast bureau (OCMW)

Het vast bureau is belast met het dagelijks beheer van het OCMW.
De raad van het OCMW Beringen heeft zijn door de organieke wet van 08.07.1976 op de OCMW's toegekende bevoegdheden overgedragen aan het vast bureau, met uitzondering van die beslissingen die uitdrukkelijk aan de raad zijn voorbehouden, alsook die beslissingen die aan machtiging of goedkeuring van een toezichthoudende overheid onderworpen zijn, of die door de raad van het OCMW reeds overgedragen werden aan het bijzonder comité voor de sociale dienst en aan het bijzonder comité gezins- en bejaardenzorg.

Waarover beslist het vast bureau zoal?

  1. Voorafgaande studie van alle belangrijke zaken, die aan de raad voor maatschappelijk welzijn worden voorgelegd, zoals de personeelsformatie, het administratief en geldelijk statuut, budget, meerjarenplan, ...
  2. Toelating van stagedoende leerlingen, studenten, enz. in de verschillende diensten en instellingen van het OCMW
  3. Tewerkstellingen overeenkomstig art. 60§7 van de organieke wet van 08.07.1976 op de OCMW's. 
  4. Verlenen van toestemming aan personeelsleden voor het volgen van vormingscyclussen.
  5. Contractuele aanwerving van personeelsleden binnen de perken van de personeelsformatie en met gedeeltelijke afwijking op de vastgestelde aanwervingsvoorwaarden, overeenkomstig art. 56§1 van de organieke wet van 08.07.1976 op de OCMW's. 
  6. Verkoop van bomen en houtkappingen. 
  7. Huren van roerende en onroerende goederen. 
  8. Aanduiding van notarissen, architecten, studiebureaus, meetkundige schatters, landmeters, leveranciers van voedingswaren of roerende goederen die aan de algemene of periodieke behoefte van het OCMW voldoen, en dit, onverminderd de toepassing van andersluidende wettelijke of reglementaire beschikkingen. 
  9. Algemene bevoegdheid in noodsituaties.