Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Waarover beslist de raad zoal?

 1. verkiezing van de voorzitter en aanwijzing van zijn vervanger;
 2. samenstelling van vast bureau en bijzondere comités;
 3. opstellen van huishoudelijke reglementen;
 4. personeel:
  - personeelsformatie;
  - administratief en geldelijk statuut;
  - aanwerven of benoemen van personeel;
  - vaststellen van benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor het personeel;
 5. opleggen van tuchtstraffen aan het personeel en instellen van beroep terzake;
 6. overheidsopdrachten:
  - vervreemding, verdeling en ruil van onroerende goederen of onroerende rechten;
  - leningen, dadingen, verwerving van onroerde goederen en vaste beleggingen van kapitalen;
  - aanvaarden van schenkingen en legaten aan het centrum;
  - aanneming van werken, leveringen en diensten, waarvan de waarde hoger is dan 12.394 euro;
 7. oprichting van nieuwe diensten; 
 8. onteigeningen;
 9. opmaken en wijzigen meerjarenplan + budgetten;
 10. vaststellen van de jaarrekening; 
 11. instellen van beroep in die aangelegenheden;
 12. rechtsgedingen;
 13. verenigingen (oprichting, statuten, toetreding).