Dorpskernversterking

Dorpskernversterking

In het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen lezen we dat Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groot aantal relatief kleine historische steden en dorpen, op beperkte afstand van elkaar gelegen. Deze kleinschaligheid wordt als een voordeel en een troef beschouwd om onze levenskwaliteit te garanderen. Daarom kiest Vlaanderen voor een ontwikkelingsmodel waarbij de verschillende kernen elk hun eigen rol kunnen opnemen en elkaar door goede onderlinge verbindingen kunnen versterken.

Dit ontwikkelingsmodel is ook voor Beringen van toepassing. De ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied en dorpskernversterking gaan hand in hand. Het stadsbestuur wenst hiervoor een omgevingskader te creëren en in te zetten op projecten die zowel het stadscentrum als de dorpskernen kunnen versterken. Het gaat over invulling van open ruimtes binnen de kernen, herbestemming van verlaten sites, integratie van nieuwe functies, werken aan bereikbaar en ontsluiting.