Zorgwonen – Meegroeiwonen

Zorgwonen – Meegroeiwonen

In bepaalde gevallen kan je toestemming krijgen om de bestemming van je woning te wijzigen in een zorgwoning, waarbij één wooneenheid gebruikt wordt door een hulpbehoevende persoon.

Voorwaarden

Je woning is een zorgwoning wanneer

  • in de bestaande woongelegenheid één kleinere wooneenheid binnen het bestaande bouwvolume bestaat
  • de ondergeschikte woning één fysiek geheel met de hoofdwoning vormt
  • de kleinere woning ten hoogste een derde deel van het totale bouwvolume uitmaakt, de gemeenschappelijke delen niet meegerekend
  • de hoofdwoning en de ondergeschikte woning van dezelfde eigenaar zijn
  • de kleine woning maximaal twee personen (ofwel van 65 jaar of ouder, ofwel hulpbehoevend) huisvest

De zorgbehoevende personen mogen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen. 

Kosten

Afhankelijk van het dossiertype.

Aanpak

Je hebt geen meldings- of vergunningsplicht wanneer de zorgwoning zonder constructieve ingrepen binnen het bestaande bouwvolume wordt gecreëerd. Je kan er echter wel baat bij hebben om de zorgwoning te melden, omdat dit invloed kan hebben op de uitkering van de zorgbehoevende. Dit kan via het meldingsformulier zorgwonen.

Je hebt wel meldings- of vergunningsplicht wanneer je wel constructieve werkzaamheden moet uitvoeren. Deze melding of vergunning doe je samen met een architect. Je combineert deze aanvraag dan met de melding van het zorgwonen.

Je dient het dossier in tweevoud in bij stad Beringen. Dat kan aangetekend of door afgifte aan het onthaal. Je dossier wordt dan verder onderzicht. Wanneer je dossier volledig en ontvankelijk is, dan wordt je status in het bevolkingsregister aangepast naar 'zorgwoning'.

Indien je vragen hebt over deze procedure of de voorwaarden van zorgwonen kan je contact nemen met de dienst ruimtelijke ordening. 

Meenemen

  • ingevuld meldingsformulier zorgwonen
  • plan/schets waaruit verhouding hoofdwoning/ondergeschikte woning blijkt
  • verklaring eigendomssituatie
  • attesten die de graad van hulpbehoevendheid aantonen (inschrijving Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap, erkenning VDAB als persoon met een handicap,bewijs van blijvende arbeidsongeschiktheid, enzovoort)
  • als je een stedenbouwkundige melding of vergunning nodig hebt, dan breng je alle informatie mee die hiervoor nodig is

Uitgelicht