Natuurvergunning

Natuurvergunning

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat het in bepaalde gebieden verboden is om vegetaties of kleine landschapselementen te wijzigen of dat je hiervoor een natuurvergunning nodig hebt. 

Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld houtkanten, struwelen, hagen, randbegroeiingen percelen, sloten, poelen, drinkputten voor vee, waterlopen, bronnen, bermen, holle wegen, graften, dijken, bomen, hoogstamboomgaarden ...

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties, graslanden, loofbossen, houtachtige beplantingen. 

Particulieren en private organisaties vragen een natuurvergunning aan bij het gemeentebestuur. Publieke rechtspersonen vragen deze aan bij de Bestendige Deputatie van de provincie. Een natuurvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.

Tijdens de procedure wordt een openbaar onderzoek uitgevoerd gedurende 30 dagen en worden een aantal verplichte adviezen opgevraagd.

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Een aanvraag (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) bestaat uit

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier (drie exemplaren)
  • bijkomende documenten en/of informatie zoals aangegeven in het aanvraagformulier

Uitgelicht