Milieuvergunning klasse 2

Milieuvergunning klasse 2

Omwille van het uitstel van de omgevingsvergunning voor de meeste gemeenten, worden milieuvergunningen voor inrichtingen van klasse 2 waarvoor het lokale bestuur nog de bevoegde overheid is (controleer hier), afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet  je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of je bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM II bijlage 1). De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van je bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen. Elk bedrijf moet in principe zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is.

Voor een klasse 2 bedrijf moet je een milieuvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden. In principe wordt de vergunning afgeleverd voor onbepaalde duur. Een vergunning kan ook een tijdelijk karakter hebben.

Tijdens de procedure wordt een openbaar onderzoek uitgevoerd gedurende 30 dagen en worden een aantal verplichte adviezen opgevraagd.

 

Kosten

  • 61,97 euro VLAREM-dossiertaks
  • te betalen aan: LNE – afdeling milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel op rekeningnummer IBAN: BE04 3751 1109 9031, BIC: BBRUBEBB; het betalingsbewijs (bijvoorbeeld kopie van rekeninguittreksel) van de dossiertaks dient toegevoegd aan het aanvraagdossier
  • 125 euro belasting (zie reglement)

Bijzonderheden

Momenteel bestaat er een koppeling tussen de milieu- en bouwvergunning. De bouwvergunning wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend of de melding niet is gebeurd. Dit is ook het geval in omgekeerde richting: de milieuvergunning wordt geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend. In geval van definitieve weigering vervalt de milieuvergunning of de bouwvergunning van rechtswege.

Uitzonderingen

Voor veranderingen aan een reeds bestaande inrichting (uitbreiding, toevoeging of wijziging) is in een aantal gevallen een vereenvoudigde procedure mogelijk, namelijk mededeling van een kleine verandering van een vergunde inrichting.

Aanpak

Een aanvraag (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) bestaat uit

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier klasse 2 (zeven exemplaren)
  • bijkomende documenten en/of informatie afhankelijk van het soort inrichting

Uitgelicht