Milieuvergunning klasse 3

Milieuvergunning klasse 3

Omwille van het uitstel van de omgevingsvergunning voor de meeste gemeenten, worden milieuvergunningen voor inrichtingen van klasse 3 waarvoor het lokale bestuur nog de bevoegde overheid is (controleer hier), afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet  je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of je bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM II bijlage 1). De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van je bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen. Elk bedrijf moet in principe zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is.

Voor een klasse 3 bedrijf bestaat er een meldingsplicht bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. Klasse 3-inrichtingen die met klasse 1- of 2-inrichtingen een milieutechnische eenheid vormen, en die niet worden vergund door een normale vergunningsaanvraag of via de procedure "mededeling van kleine veranderingen", worden gemeld aan de overheid die bevoegd is om de basisvergunningen te verlenen (voor klasse 1 is dit de bestendige deputatie, voor klasse 2 het college van burgemeester en schepenen).

Van de melding wordt akte genomen door het college van burgemeester en schepenen. De uitbating of wijziging mag aanvatten of gebeuren op de dag na de meldingsdatum mits voldaan is aan het algemene inplantingsvoorschrift volgens Vlarem 2.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Momenteel bestaat er een koppeling tussen de milieu- en bouwvergunning. De bouwvergunning wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend of de melding niet is gebeurd. Dit is ook het geval in omgekeerde richting: de milieuvergunning wordt geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend. In geval van definitieve weigering vervalt de milieuvergunning of de bouwvergunning van rechtswege.

Aanpak

Een aanvraag (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) bestaat uit

Uitgelicht